MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme Caferağa Mah. Neşat Ömer Sk. No:7 Kadıköy İstanbul  adresinde mukim TAŞRA KABARE PRO. YAP. VE ORG. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır) ile alıcı  (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

 

3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı                                  :
Adres                                    :
Telefon                                 :
Faks                                      :
Eposta                                  :

 

5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi           :
Teslimat Adresi                   :
Telefon                                 :
Faks                                      :
Eposta/kullanıcı adı            :

 

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya, SİTE’de belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren … gün içinde SİTE’sinde bildireceğini, …. günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
7.3.  ALICI, Sözleşme konusu hizmet için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu verilecek hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, sözleşmenin kurulmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7.6. ALICI, SATICI tarafından satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetlerin alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde KULLANICI'yı alkol tüketimine özendirir nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8. GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

8.1.. SATICI’NIN, ALICI tarafından siteye kayıt formunda/ rezervasyon formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini, kabul ve beyan etmektedir.Ancak ALICI, ulaşma hakkını her zaman sona erdirebilir.

8.2. SATICI, ALICI tarafından verilen bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

8.3 Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Satıcı, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
- Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği Üyelik Sözleşmesinin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
- Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
- Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

 

9. KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

9.1. Satıcı, Alıcı’lara ait kredi kartı bilgilerini  hiçbir şekilde kayıt altına almamaktadır. Kredi kartı ödemelerinde, Satıcı tarafından kartla ilgili hiçbir bilgi görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi halinde Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.2 Kredi kartı mail-order yöntemi ile ödeme yapılması halinde, Alıcı’ya ait kimlik ve kredi kart bilgileri gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilmesi akabinde imha edilecektir.

 

10.YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.320,00 (ikibin üçyüz yirmi) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 2.300,20 (ikibin üçyüz yirmi)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.320,00 (ikibin üçyüz yirmi) TL ile 3.400,80 (üçbin dört yüz seksen )TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

11. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.